پندار
 
 
دانشگاه پیام نور اراک
 

مآخذ شناسی پژوهش؛ روش تحقیق و نگارش (30 مقاله, 101 کتاب و 10 کتاب شناسی )  

الف) مقالات :

ایمان، محمد تقی " تحقیق اقدامی مشترک " روش شناسی علوم انسانی. سال 12. شماره 47. تابستان 1385. 

ایمان، محمد تقی؛ آقاپور، اسلام  " تکنیک زاویه بندی در تحقیقات علوم انسانی " روش شناسی علوم انسانی. سال 13 . شماره 52. پاییز 1386.

تخشید، محمد رضا؛ متین جاوید، مهدی “روشهای تحقیق ترکیبی در علوم سیاسی"، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40 , شماره 2 تابستان 1389 

جهان بین، اسماعیل “درآمدی بر روش تحقیق در علوم سیاسی، بررسی مفهوم تحقیق”، مربیان،  سال اول، شماره 2 ، بی تا

جوار شکیان، عباس " مبانی نظری روش های تحقیق در علوم انسانی " مجله مصباح، سال اول، شماره صفر، زمستان 1370 

حقیقت، سید صادق " برحاشیه روش تحقیق در علوم سیاسی " دانش پژوهان، شماره 1 نیمسال دوم 81-82

حقیقت، سید صادق"بحران روش شناسی در علوم سیاسی “، علوم سیاسی ، سال ششم شماره 22 تابستان 82 

خفیفر، حسین." مقدمه ای بر روش پژوهش با رویکرد به رساله نویسی درعلوم انسانی". روش شناسی علوم انسانی. سال 13.شماره 50.بهار 1386. 

خلیلی، محسن"بنیان گذاری گروه درس های روش شناسی در دوره کارشناسی علوم سیاسی ( دانش افزایی میان رشته ای)"مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره سوم, شماره 1 ، زمستان 1389.

ستوده کار، محمد " تحقیق چیست ؟ تنویر جایگاه طرح پژوهش و مراحل علمی تهیه و تدوین آن در فرآیند تحقیقات علوم انسانی “، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره 31 

سریع القلم،  محمود "ماهیت تحقیق در علم سیاست و علم روابط بین الملل “، اطلاعات سیاسی و اقتصادی شماره 107- 108مرداد-شهریور1375

سید امامی، کاووس "جای خالی پژوهش های تجربی در علوم سیاسی ایران “، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پنجم شماره 2 بهار 1389 

صادقی، سید شمس الدین "معرفی و نقد کتاب  روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل – دکتر محمود سریع القلم"، اطلاعات سیاسی – اقتصادی شماره 177- 178 خردادوتیر 1381

عابدی، حیدرعلی. 1385. " تحقیقات کیفی" روش شناسی علوم انسانی. سال 12. شماره 47. تابستان 1385. 

عابدی، احمد؛ شواخی،  علیرضا؛ جعفری،  بتول .1386." روش شناسی اقدام پژوهی و کاربرد آن در پژوهش های علوم رفتاری " . روش شناسی علوم انسانی. سال 13. شماره 51.  تابستان1386. 

مقیمی، سید محمد. 1386. " روش شناسی مورد کاوی و کاربردهای آن درعلوم انسانی". روش شناسی علوم انسانی. سال13. شماره 50.بهار 1386. 

ملکیان، مصطفی " روش شناسی در علوم سیاسی " فصلنامه علوم سیاسی،  شماره 14 تابستان 1380 

منادی، مرتضی. 1385. " روش تحلیل متن گفتاری و نوشتاری " . روش شناسی علوم انسانی. سال 12. شماره 48. پاییز 1385. 

منادی، مرتضی. 1385. " روش کیفی در علوم اجتماعی و رفتاری" . روش شناسی علوم انسانی. سال 12. شماره 47.تابستان 1385. 

میرمحمد صادقی، حسین"چگونه رساله بنویسیم". دانشگاه انقلاب. شماره103، آذر 1373 .

ناجی، سعید. 1385. " نقدی بر آموزش روش تحقیق در نظام آموزشی کشور". روش شناسی علوم انسانی . سال 12 . شماره 47. تابستان 1385.

ب) کتابها :

آریان پور، ا.ح، آیین پژوهش،  تهران : نشر گستره، چاپ چهارم 1378

آریان پور،ا.ح، پژوهش، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم 1362

اتسلندر , پتر, روش های تجربی تحقیق اجتماعی , ترجمه بیژن کاظم زاده . مشهد آستان قدس رضوی چاپ دوم 1375

ادواردز، جک و دیگران 1384 . تحقیق پیمایشی، ترجمه سید محمد اعرابی وداود ایزدی. تهران دفتر پژوهش های فرهنگی چاپ دوم 

اردستانی، علی 1388 . ساختار و ماهیت روش شناسی در علم سیاست. تهران : قومس 

ازکیا،  مصطفی؛ دربان آستانه، علیرضا 1382 روش های کاربردی تحقیق . تهران : کیهان 

استراس، آنسلم،  کوربین، جولیت 1387 . اصول روش تحقیق کیفی : نظریه مبنایی،  رویه ها و شیوه ها ترجمه بیوک محمدی . تهران : پژو هشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. چاپ دوم 

استربرگ، کریستین 1384 . روش های تحقیق کیفی در علوم اجتماعی . ترجمه احمد پور احمد و علی شماعی . یزد: دانشگاه یزد . 

استرینگر، ارنست. 1381. تحقیق عملی : راهنمای مجریان تغییر و تحول . ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی . تهران دفتر پژوهش های فرهنگی . چاپ دوم 

اعرابی، سید محمد. 1382. تحقیق تطبیقی. تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی . ویراست دوم . چاپ دوم . 

الرک، پاملا؛ ستل، رابرت 1380. درسنامه پژوهش پیمایشی.ترجمه مهراندخت نظام شهیدی، اردشیرامیدی و محمود متحد .تهران : آگه 

ایرانژاد پاریزی ، مهدی. 1385. روش های تحقیق در علوم اجتماعی . تهران: مدیران . چاپ سوم .

ایستربای اسمیت، مارک؛ ثورب،  ریچارد؛ لو، اندی 1384. درآمدی بر تحقیق مدیریت . ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی . تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی . 

ایمان، محمد تقی. 1390. مبانی پارادایمی روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی . تهران . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  

بارزان، ژاک؛ گراف، هنری فرانکلین. 1385. پژوهشگر نوین : روش پژوهش و گزارش. ترجمه مجید خیام دار و مریم جابر. تهران : مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت. 

باگلیونه، لیزا. 1390. روش نگارش مقاله پژوهشی در علوم سیاسی . ترجمه محسن خلیلی و رضا دانشمندی . مشهد: مرندیز. 

ببی، ارل. 1386.روش های تحقیق در علوم اجتماعی : نظری/علمی. ترجمه رضا فاضل. تهران .سازمان سمت . 

برورتون، پل؛ میلوارد، لینه. 1385. تحقیق سازمانی . ترجمه سید محمد اعرابی و هاشم آقا زاده . تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی . 

بست، جان. 1381. روش های تحقیق درعلوم تربیتی و رفتاری.ترجمه حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی . تهران: رشد . چاپ نهم . 

بلالاک، هربرت.1372 مقدمه ای بر تحقیقات اجتماعی ترجمه ابراهیم پاشا، تهران: سمت، چاپ اول.

بلیکی، نورمن . 1387. طراحی پژوهش های اجتماعی . ترجمه حسن چاوشیان . تهران: نشر نی . چاپ دوم 

بود، میشل. 1387. هنر تز نویسی. ترجمه عبدالحسین نیک گهر. تهران : توانا . 

بورنهام ، پیتر و دیگران . 1388. روش های پژوهش در سیاست . ترجمه سید کمال سروریان . تهران : پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،  تحقیقات و فناوری . 

بوریج ،  ویلیام یان بردمور. 1386. هنر تحقیق علمی. ترجمه محمد تقی فرامرزی. تهران : مازیار.

بی آزار شیرازی،  عبدالکریم،  بررسی روش تحقیق نوین از نظر قرآن، تهران: رسالت قلم،  معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، پاییز (1371)

بیکر، ترز. 1386. نحوه انجام تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی . 

ثواقب، جهانبخش. 1385. روش تحقیق با تاکید بر تاریخ. شیراز : نوید شیراز. 

جواهری زاده،  ناصر. 1386. راهنمای تهیه و تدوین پیشنهاد پژوهش . تهران : فرهنگ زبان . 

جمعی از نویسندگان,پایان نامه نویسی، قم :مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ( ره) چاپ اول تابستان ( 1383)

حافظ نیا، محمد رضا؛ مقدمه ای بر روش تحقیق درعلوم انسانی، چاپ اول تهران: سمت، تابستان ( 1377)

حسن زاده،  رمضان . 1387. روش های تحقیق در علوم رفتاری . تهران: ساوالان . چاپ ششم .

حسین نژاد، ق؛  روش تحقیق مفهومی در متون اسلامی،  تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی ( 1357) 

حسینیان، محمد جعفر روش پژوهش، قم : انتشارات فجر ولایت  (1382)

حقیقت،  سید صادق . 1387. روش شناسی علوم سیاسی. قم : دانشگاه مفید. چاپ دوم .

حری، عباس ؛ آیین گزارش نویسی ، تهران،  دبیرخانه هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور , ( 1371) 

حری، عباس،  آیین نگارش علمی،  تهران : دبیرخانه هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، چاپ اول ( 1378) 

خاکی، غلامرضا.روش تحقیق در علوم اجتماعی ,تهران :  وزارت فرهنگ و آموزش عالی،  بی تا    

خاکی، غلامرضا . 1387. روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی .تهران: بازتاب . چاپ چهارم 

خلیلی شورینی، سیاوش. روشهای تحقیق درعلوم اجتماعی وامورفرهنگی، تهران : انتشارات آن، چاپ اول زمستان1381

داور پناه،  محمد رضا. 1382. جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی درمنابع چاپی و الکترونیکی.تهران : چاپارو دبیزش. چاپ دوم .

دشتی،  محمد، ابزار و اطلاعات مقدماتی تحقیق درنهج البلاغه، قم: ناشرمولف، چاپ اول، زمستان ( 1366)

دشتی، محمد،  ابزار و  وسائل تحقیق، قم : ناشر مولف،  چاپ اول، زمستان ( 1366) 

دلاور، علی. 1385. روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران : ویرایش. ویراست چهارم . چاپ بیستم . 

دنسکامب، مارتین. 1386. قواعد پایه ای برای پژوهش خوب : ده رهنمود برای پژوهش های اجتماعی. ترجمه منوچهر فرهومند. تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی . 

ربانی،  هادی ؛ پژوهش روشمند، تهران : کتاب باز، چاپ اول، بهار 1377 

رفیع پور،  فرامرز. 1387. تکنیک های خاص تحقیق در علوم اجتماعی. تهران : شرکت سهامی انتشار. چاپ پنجم. 

رنجبر، احمد . روش تحقیق و مآخذ نویسی ، تهران:  انتشارات اساطیر ، چاپ اول، 1368 

ساروخانی،  باقر. روش های تحقیق در علوم اجتماعی،  جلد اول اصول و مبانی تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، چاپ دوازدهم  1385

ساروخانی،  باقر. روش های تحقیق در علوم اجتماعی، جلد دوم بینش ها و فنون .تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  چاپ هفتم.1386  

ساروخانی، باقر.روش های تحقیق در علوم اجتماعی,جلد سوم روش های کمی : آمار پیشرفته . تهران :نشر دیدار چاپ دوم . 1385  

سرایی ، حسن مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق، تهران: سمت چاپ اول،  بهار 1372

سرمد، زهره ؛ بازرگان ، عباس؛ حجازی، الهه. 1387. روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران : آگه . چاپ پانزدهم . 

سریع القلم، محمود. روش تحقیق درعلوم سیاسی و روابط بین الملل تهران : فرزان روز، چاپ چهارم.1386

سریع القلم ،  محمود، 1371. سیر روش و پژوهش در رشته روابط بین الملل. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

سفیری، خدیجه. 1387. روش تحقیق کیفی. تهران : پیام پویا. 

سید امامی، کاووس.1386.پژوهش در علوم سیاسی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دانشگاه امام صادق. 

سید عباس زاده،  میر محمد . 1386. روش های علمی تحقیق در علوم انسانی. ارومیه: دانشگاه ارومیه . 

صادقی، اصغر؛ خطوط کلی روش تحقیق در منابع اسلامی، تهران، نشر آفاق، چاپ اول ، 1381

طاهری، ابوالقاسم. 1386. روش تحقیق در علوم سیاسی. تهران: قومس. چاپ هفتم .

طوسی، بهرام؛ راهنمای پژوهش و اصول علمی مقاله نویسی، مشهد، نشر تابران، چاپ چهارم  1380 

 عباس زادگان،  سید محمد؛ فتوت،  احمد رضا؛. 1384.کاربرد پایایی و روایی در پژوهش. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی . 

عماد خراسانی، نسرین دخت. 1287. روش پژوهش برای کودکان دبستانی. تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی. چاپ د.وم .

فاخر، علی. 1387. ابزار عمومی تحقیق. تهران : دانشگاه تهران . چاپ چهارم . 

فتوحی، محمود . 1385. آیین نگارش مقاله علمی پژوهشی. تهران: سخن .

فرانکفورد، چاوا؛ نچمیاس، دیوید.1381.روش های پژوهش درعلوم اجتماعی. ترجمه فاضل لاریجانی و رضا فاضلی. تهران : سروش. 

فرهنگی، علی اکبر ؛ صفرزاده،  حسین . 1387. روش های تحقیق در علوم انسانی. تهران : پیام پویا. چاپ دوم . 

فلیک، اووه. 1387. درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه هادی جلیلی. تهران : نشر نی . 

قائمی، علی ؛ روش تحقیق با تاکید بر مکتب شناسی ، تهران : انتشارات امیری ، چاپ دوم ( ؟ ) 

قائمی، علی؛  روش تحقیق در یک مکتب، قم: دارالتبلیغ اسلامی، 1358

کازبی، پل.1386.پایه های پژوهش در علوم رفتاری. ترجمه حجت الله فراهانی و حمیدرضا عریضی. تهران : نشر روان. 

کامران، فریدون؛ نیک خلق، علی اکبر. 1386. روش های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران : چاپخش. 

کامپنهود، لوک وان؛ کیوی،  ریمون روش تحقیق در علوم اجتماعی ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران :فرهنگ معاصر، چاپ چهارم بهار(1373)

گال، مردیت؛ بورگ، والتر؛ گال، جویس. 1387. روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی. ترجمه احمد رضا نصر و دیگران.ج اول و دوم. تهران : سازمان سمت و دانشگاه شهید بهشتی. چاپ چهارم. 

گیلهام،  بیل. 1385. مصاحبه پژوهشی: راهنمای فن مصاحبه علمی. ترجمه محمود عبدالله زاده. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی. 

مارشال، کاترین؛ راس من، گرچن.1386. روش تحقیق کیفی. ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی . تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی. چاپ سوم . 

مانهایم، یارول؛ ریچ،  ریچارد. 1385. روش های تحقیق در علوم سیاسی: تحلیل تجربی. ترجمه لیلا سازگار. تهران : مرکز نشر دانشگاهی. چاپ دوم . 

محمد امزیان، محمد . 1380. روش تحقیق علوم اجتماعی از اثبات گرایی تا هنجار گرایی. ترجمه عبدالقادر سواری. قم : پژوهشکده حوزه و دانشگاه و المعهد العالمی للفکرالاسلامی. 

محمدی، بیوک.1387. درآمدی بر روش تحقیق کیفی. تهران : پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی. 

ملاییترانی، علیرضا. 1386. درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ. تهران: نشر نی. 

موگهی، عبدالرحیم؛  روش یاد داشت برداری و دسته بندی مطالب، قم : ناشر؟ چاپ نخست، خرداد ( 1369) 

مهاجری، علیرضا؛ مبانی روش پژوهش، تهران : چاپار 1386 

مهدی زاده ، حسین؛ راهنمای پژوهش نامه نویسی ( روش شناسی تهیه پایان نامه )قم: مرکز نشرهاجر، چاپ سوم،  زمستان  1390

میلر، دلبرت. 1387. راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشرنی. چاپ سوم 

نادری، عزت ا.. ؛ سیف نراقی، مریم؛ شاهپوریان، فرنگیس.1386. راهنمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق. تهران : نشر روان. چاپ دوم 

نادری، عزت ا.. ؛ سیف نراقی،  مریم روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی،  تهران: انتشارات بدر، 1368

نبوی،  بهروز مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: کتابخانه فروردین، چاپ دهم ( 1371 )

نکونام،  جعفر؛  روش تحقیق کتابخانه ای با تاکید بر علوم اسلامی،  قم: انتشارات اشراق،  بهمن 1379 

واس، دی.ای.د. 1387. پیمایش در تحقیقات اجتماعی.ترجمه هوشنگ نایبی. تهران : نشر نی. چاپ دهم . 

واس، دی.ای.د. 1387. طرح تحقیق در تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: آگه. 

وایت، ویلیام فوت. 1385. پژوهش عملی مشارکتی. ترجمه محمد علی حمید رفیعی. تهران: دفتر نشر پژوهش های فرهنگی.چاپ دوم. 

ون دلن، دئوبالدبی.1373. مبانی پژوهش در علوم تربیتی، ترجمه جعفر نجفی زند، تهران: نشر قوس .

هاپکینز، دیوید.1384. پژوهش در کلاس درس. ترجمه مسعود وفایی و سید علی اکبر مرعشی. تهران : دفترپژوهش های فرهنگی.

هارای، جان. 1384. درآمدی بر روش های آماری: کاربرد آمار در پژوهش. ترجمه لینا مکملیان و تقی برومند زاده. تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی. چاپ دوم. 

هدریک، تری الیزابت؛ بیک من، لئونارد؛ دبرا،  رگ . 1381.تحقیق کاربردی: راهنمای عمل. ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی . تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی. چاپ دوم.

هروی،  جواد . 1386. روش تحقیق و پژوهش علمی در تاریخ . تهران : امیر کبیر . 

هوشمند یار، نادر. 1388. روش تحقیق در مدیریت،  مدیریت سیاسی و روابط بین الملل. تهران : هزاره سوم اندیشه . 

هومن،  حیدرعلی. 1385. راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران : سازمان سمت. 

هومن،  حیدرعلی. 1387. راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی. تهران : سازمان سمت. 

یاحقی،  محمد جعفر؛ ناصح ،  محمد مهدی.1380. راهنمای نگارش و ویرایش، مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی 

ین، رابرت. 1381. تحقیق موردی. ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی. چاپ دوم. 

ین، رابرت.1387. کاربرد تحقیق موردی. ترجمه سید محمداعرابی، محمد رحمانی و روح الله سهرابی. تهران: دفترپژوهش های فرهنگی. 

ج) کتاب شناسی روش تحقیق :

مهدیزاده، حسین. کتاب شناسی روش پژوهش وتحقیق، معرفت، قم :موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی شماره 55، تیر81 

کتاب‌شناسی تحقیق. نقد و نگارش. کتاب «رسالت قلم»، ص 204 (مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات سمینار نویسندگان علوم و معارف اسلامی)، معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی‌قم‌وپژوهشکده باقرالعلوم علیه‌السلام، چاپ اول، پاییز 1371

کتاب‌شناسی نگارش و ویرایش و روش تحقیق. کتاب «راهنمای نگارش و ویرایش»، محمدجعفر یاحقی، محمدمهدی ناصح، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ هشتم، مشهد، 1368، ص 173ـ 189

گزیده کتاب‌شناسی پژوهش. کتاب «پیش شرط‌های پژوهش در علوم دینی»، رضا بابایی، مرکز فعالیت‌ها و پژوهش‌های قرآن و عترت علیهم‌السلام ، دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، 1378، ص 201 ـ 205

منابع روش پژوهش، مرجع‌شناسی و رساله نویسی. کتاب «بر ساحل سخن»، سید ابوالقاسم حسینی، قم، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی، چاپ سوم، تابستان، 1377، ص 351 ـ 354

کتاب‌شناسی توصیفی روش تحقیق. مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، تهران 1366

کتاب شناسی روش تحقیق در تاریخ . نصر اله صالحی. " پژوهش و حوزه " بهار و تابستان 1382. شماره 13و 14 

گزیده کتاب شناسی تحلیلی روش تحقیق درتاریخ.مصطفی صادقی." پژوهش و حوزه " بهار و تابستان 82.شماره 13و 14 

کتاب شناسی موضوعی: کتابشناسی کتاب های روش تحقیق و مرجع شناسی در حوزه علوم انسانی. مریم نافلی. " آیینه پژوهش" آذر و دی 1389. شماره 125.

کتابشناسی توصیفی زبان و ادبیات فارسی:مرجع شناسی و روش تحقیق.رشد آموزش زبان و ادبیات فارسی.پاییز 77 شماره48                                                                                     


 |+| نوشته شده در  چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱ساعت 15:5  توسط مدیر  | 
 
  بالا